Lektorský sbor

Ing. Václav BETKA

Je absolventem strojní fakulty se specializací automobilní na VA v Brně. V letech 1992–1995 pracoval jako technický pracovník na úseku správy vozového parku, od roku 1995 pak jako vedoucí automobilního odboru Policie ČR, Správy Severočeského kraje, kde byl rovněž pověřen řízení učebně výcvikové základny řidičů složek integrovaného záchranného systému. Je držitelem řidičského oprávnění skupin A-D. Od  roku 1995  je držitelem profesního osvědčení  (učitelské oprávnění) v rozsahu A-D pro výuku a výcvik. V roce 1998 byl krajským soudem jmenován soudním znalcem v oboru oceňování a posuzování technického stavu motorových vozidel. V roce 2002 získal osvědčení odborně způsobilé osoby pro výkon silničního dopravce. Od roku 2003-2008 působil jako ekonomicko technický ředitel dopravní firmy se zaměřením na přepravy nebezpečných látek v cisternových vozidlech. V roce 2006 založil poradenskou a školicí agenturu. V letech 2000-2007 byl pověřeným zkušebním komisařem Ministerstva dopravy. Od roku 2008 je členem lektorského sboru řady významných školicích středisek např. Česmad Bohemia, či HCT.CZ Most se zaměřením na školení pro odpočet trestných bodů. Je držitelem řady osvědčení zvyšující kvalitu našich služeb, např. absolvent kurzu psychologie na Karlově univerzitě v Praze, absolvent vzdělávacího programu "Kvalita lektorů" pod záštitou Hospodářské komory ČR, absolvent kurzu "Bezpečnostního poradce" na přepravy ADR.  

 

Bc. PAVEL  DVOŘÁK

Je absolventem hornicko geologické fakulty v Mostě. V letech 1984–1993 pracoval jako automechanik - řidič v nákladní dopravě. Je držitelem řidičského oprávnění skupin A-D. Od  roku 1992  je držitelem profesního osvědčení  (učitelské oprávnění) v rozsahu A-D pro výuku a výcvik. Od roku 1993 do roku 1999 působil ve firmě Ford- Auto Bohemia, jako prodejce nových vozidel a později byl na postu vedoucího skladu náhradních dílů. V roce 2000 nastoupil jako učitel autoškoly Autostop a od roku 2001 působí jako lektor-instruktor v autoškole, která se zabývá školením řidičů složek integrovaného záchranného systému. V letech 2002-2007 byl pověřeným zkušebním komisařem Ministerstva dopravy. V poslední letech rovněž působí v některých akreditovaných školicích střediscích, jako lektor se zaměřením na výuku k získání profesní způsobilosti řidiče a výuku technické oblasti silničních motorových vozidel.

 

Mgr. Antonín VOHRADSKÝ

Je absolventem pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. V letech 1995-1998 pracoval jako řidič nákladní dopravy, od roku 2000-2003 pak jako řidič hromadné přepravy osob v Dopravním podniku Teplice, kde je od roku 2003 vedoucí autoškoly a školicího střediska Je držitelem řidičského oprávnění skupin A-D. Od  roku 2002  je držitelem profesního osvědčení  (učitelské oprávnění) v rozsahu A-D pro výuku a výcvik.  Od roku 2009 je členem lektorského sboru řady školicích středisek např. HCT.CZ Most se zaměřením na školení pro odpočet trestných bodů. Je držitelem řady osvědčení prokazující jeho odborné kvality, např. absolvent kurzu "Základní znalosti psychologie osobnosti a pedagogické minimum" při Institutu environmentálních služeb, a.s. Praha, absolvent projektu "Překonávání stresových situací a řešení mimořádných událostí" při TUV SUD Czech s.r.o., absolvent kurzu "Bezpečnostního poradce" na přepravy ADR.

 

Ing. Václav ŠLEIS

Je absolventem Vysoké školy dopravní obor technický provoz a ekonomika silniční a vnitrozávodové dopravy. Pracoval jako projektant v oboru dopravního inženýrství a na stavební fakultě ČVUT Praha absolvoval distanční studium (dříve postgraduální) se zaměřením  na dopravní inženýrství. Dále absolvoval kurz instruktora obsluh motorových manipulačních vozíků v tehdejším s.p. Desta  a kontrolního technika motorových manipulačních vozíků ve Strojírenském zkušebním ústavu Jablonec n/N.  Několik let se věnoval racionalizaci silniční nákladní dopravy a zastával funkci vedoucí dopravy. V té době rovněž externě působil jako učitel v autoškolách, neboť je držitelem profesního osvědčení (učitelské oprávnění) v rozsahu A-C pro výcvik a výuku. V rámci zavádění evropského systému jakosti v České Republice se podílel na vytvoření akreditovaného certifikační orgánu č. 3073 při ČSMM-L Praha (akreditaci pro certifikaci osob udělil Český institut pro akreditaci o.p.s. Praha pro obory instruktor, zkušební komisař, kontrolní technik motorových vozíků, na zdvihacích zařízení a bezpečnostní techniky - osoba odborně způsobilá v prevenci rizik). V certifikačním orgánu orgánu  postupně vykonával funkce manažera jakosti, předsedy správní rady a nyní programové komise (je také členem předsednictva České společnosti pro manipulaci s materiálem - logistiku a odborné skupiny motorové vozíky). Během této doby si rozšířil kvalifikaci na certifikovaného zkušebního komisaře motorových manipulačních vozíků a certifikovanou osobu odborně způsobilou v prevenci rizik. Dále získal osvědčení odborně způsobilé osoby pro výkon silničního dopravce a působí jako poradce pro několik dopravních firem. Úzce spolupracuje na poli bezpečnosti práce s Rožnovským vzdělávacím servisem Rožnov pod Radhoštěm a inspekcí bezpečnosti práce.

V naší agentuře je tedy specialistou na vzdělávání řidičů - obsluh motorových (vysokozdvižných a nízkozdvižných) manipulačních vozíků.

 

Ludmila MAREČKOVÁ

Je absolventkou Střední zdravotní školy, dále pomaturitního specializačního studia Zdravotní sestry. Je držitelkou osvěčení k výkonu zdravotnického povolání - Všeobecná sestra. Od roku 1967 až do roku 2006 pracovala jako zdravotní sestra v několika zdravotních zařízení Ústeckého kraje. Od roku 2007 až dosud zajišťuje domácí zdravotní péči. V naší agentuře je tedy specialistkou na zdravotní přípravu.