Školení řidičů profesionálů

a) Pravidelné školení držitelů průkazu profesní způsobilosti řidiče:

    Povinnost zúčastnit se pravidelného školení řidičů vyplývající ze zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se týká okruhů řidičů, vyjmenovaných v § 46 zákona.

    Jde o řidiče, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné a

  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
  • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

    Dokladem o provedeném školení je potvrzení o absolvování školení vydané akreditovaným školícím střediskem dle přílohy č.5 Vyhlášky MD č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kterou se provádí zákon č. 247/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

b) Školení řidičů z povolání

    Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vyplývající ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech řidičů z povolání. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

    Povinnost účasti na školení pro tyto osoby vyplývá z ustanovení § 3 odstavce 1 písmeno d) zákona. Zákon v tomto případě nestanovuje, jaký doklad řidič obdrží po takto absolvovaném školení a přezkoušení. Provedení školení a přezkoušení však musí být spolehlivě a jednoznačně zadokumentováno.