Školení pro získání průkazu profesní způsobilosti

a) Vstupní školení pro získání průkazu profesní způsobilosti řidiče

    Způsob a rozsah získání průkazu profesní způsobilosti upravuje zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů se týká okruhů řidičů, vyjmenovaných v § 46 zákona a řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné a

 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

    Rozsah, obsah a forma školení je stanoveno  Vyhláškou MD č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kterou se provádí zákon č. 247/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to v délce:

 • 140 hodin u základního školení (130 hodin je výuka teorie a 10 hodin praktický výcvik),
 • 280 hodin u rozšířeného školení ( 260 hodin teorie a 20 hodin praktického výcviku)
 • oba druhy školení jsou zakončeny přezkoušením u Zkušebního komisaře na Obci s rozšířenou působností

 

b) Obnovovací školení pro získání průkazu profesní způsobilosti řidiče 

    Školení je určeno pro řidiče - držitele řidičského průkazu skupiny „C“ či „D“, žádající o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče v souladu s § 48 odst. 4) a § 48 odst. 5) zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, pokud již v minulosti získali kvalifikaci avšak nesplnili povinnosti pravidelného školení držitelů průkazu profesní způsobilosti (přestali vykonávat práci řidiče), nebo pro držitelé řidičského oprávnění  skupiny „D“  získaného před 10.9.2008 a držitelé řidičského oprávnění pro skupinu „C“ získaného před 10.9.2009  bez průkazu profesní způsobilosti. Rozsah kurzů je stanoven v délce 35 hodin teorie, u nás pak se zaměřením na následující oblasti:

 • teorie racionálního řízení, zásady bezpečné a defenzivní jízdy,
 • technická způsobilost vozidel a technika současných vozidel,
 • uplatnění aktuálních předpisů vztahující se k silniční dopravě,
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu,
 • pracovní režimy, doba řízení, doba odpočinku a bezpečnostní přestávky

    Absolvováním 35 hodnového kurzu, kde nění stanovena povinnost přezkoušení, účastník získává potvrzení, které jej po předložení na místně příslušném úřadě, opravňuje k získání průkazu profesní způsobilosti.

 

    Dokladem o provedených školení jsou potvrzení o absolvování školení vydané akreditovaným školícím střediskem dle příloh Vyhlášky MD č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kterou se provádí zákon č. 247/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů